ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอกอมรศักดิ์ ปัทมปราณี
ผู้บังคับการโรงเรียน
นาวาเอกยุทธนา ชูธงชัย
รองผู้บังคับการโรงเรียน
นาวาเอกนฤพล วีระจิตต์
เสนาธิการ
นาวาเอกกำจัด สมรรคนัฎ
ต้นเรือกองนักเรียน
นาวาเอกพัชริศ สุขพานิช
หัวหน้ากองการศึกษา
นาวาเอกกมลศักดิ์ กุลเวิน
ต้นกลกองบริการ