หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช 2564

  1. ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน
  2. ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  3. ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารสารวัตร
  4. ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารสรรพาวุธ
  5. ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลเรือ
  6. ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบิน เครื่องยนต์อากาศยาน
  7. ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบิน เอวิโอนิกส์
  8. ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบิน ลำตัวและนิวดรอลิกส์
  9. ประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน