โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานการศึกษาทางทหารในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) มีภารกิจ ให้การศึกษา อบรม ฝึก และปกครองนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า โดยมีผู้บังคับการ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และมีหน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนงานการศึกษาของ นรจ. ประกอบด้วย หน่วยงานสำคัญ ๕ ส่วน คือ ส่วนการบริหาร (กองบังคับการ) ส่วนการศึกษา (กองการศึกษา) ส่วนการปกครองและฝึกการเป็นผู้นำ (กองนักเรียน) ส่วนการสนับสนุน (กองบริการและแผนกแพทย์) และส่วนรักษาความปลอดภัย (กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๖ฯ)

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

กองบังคับการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
กองนักเรียน มีหน้าที่ปกครองบัญชาการ อบรม ปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วินัย ตลอดจนลักษณะความเป็นทหาร
กองการศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรมนักเรียนในวิชาสามัญ การปกครอง การอาวุธ การนาวิกโยธิน การเดินเรือ การเรือ การช่างกล การสัญญาณพลศึกษา และวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรที่กองทัพเรือกำหนด รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
กองบริการ มีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงเกี่ยวกับพลาธิการ การขนส่ง การยุทธโยธา การให้การศึกษาวิชาช่างกลภาคปฏิบัติแก่นักเรียน ตลอดจนการสวัสดิการ
แผนกแพทย์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ ตรวจ วิจัย และรักษาพยาบาลให้นักเรียน ทหารกองประจำการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว รวมทั้งดำเนินการในด้านการสุขาภิบาลและอนามัย