ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า

ความหมาย
จิตวิญญาณ หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ นำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
ทหารอาชีพ หมายถึง ทหารที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑. มีความสำนึกในความเป็นทหาร
๒. หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๔. มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์โรงเรียน

เพื่อผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์โรงเรียน

เป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา

พันธกิจโรงเรียน

๑. ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า
๒. พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
๓. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

อัตลักษณ์โรงเรียน

เคร่งครัดระเบียบวินัย มุ่งมั่นในวิชาชีพทหารเรือ และตระหนักรู้ในการเป็นทหารเรือที่ดี

เอกลักษณ์โรงเรียน

สถาบันแห่งวิชาชีพทหารเรือ