เงื่อนไขการให้บริการ
 • ระบบต่าง ๆ ภายใต้ระบบข้อมูลข่าวสารภายใน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนจ่า สังกัด รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ ครูหรือผู้ช่วยครูที่ทำหน้าที่สอน ใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เท่านั้น การอนุมัติสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์ผู้ใช้งาน กรณีสมาชิก ย้ายขาดสังกัด ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่น เกษียณอายุราชการหรือเสียชีวิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์ผู้ใช้งานและดำเนินการตามกฏหมาย กรณีสมาชิกกระทำการละเมิดมาตรการตาม ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2558 และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ห้ามสมาชิก ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) เข้าใช้งานระบบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์ผู้ใช้งานและดำเนินการตามกฏหมาย เช่นเดียวกับข้อ 3
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
  1. การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน(Username) กำหนดให้ใช้เช่นเดียวกับชื่อผู้ใช้งานในระบบภายในกองทัพเรือ และเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก(a-z) เท่านั้น เช่น Ratchanavee Rakchart กำหนดเป็น ratchanavee.r กรณีมีชื่อผู้ใช้ที่ถูกใช้งานแล้ว ให้เพิ่มตัวอักษรของนามสกุลตัวถัดไปจนสามารถใช้งานได้
  2. รหัสผ่าน(Password) กำหนดให้ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(A-Z) ตัวพิมพ์เลข(a-z) ตัวเลข(0-9)และสัญลักษณ์เท่านั้น
  3. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนหรือมีเหตุสงสัยว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) ของเรา
  4. ไม่ควรให้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์(Web Browser) จดจำชื่อผู้ใช้งาน(Username)และรหัสผ่าน(Password) เมื่อใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารภายในผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องประจำสำนักงานที่ใช้งานมากกว่า 1 คน
  5. กรณีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์(Web Browser) จดจำชื่อผู้ใช้งาน(Username)และรหัสผ่าน(Password) ให้ลบค่าคุกกี้(Cookies)และระบบจดจำรหัสอัตโนมัติ(Auto Fill) อย่างสม่ำเสมอ และทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือที่ใช้งานร่วมกัน
  6. การให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น นำชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) เป็นการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ระบบงานที่สำคัญ